Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2018

ApriloNeil
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin
ApriloNeil
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaoll oll
ApriloNeil
Reposted fromherrkammer herrkammer viaoll oll

May 13 2018

ApriloNeil
Reposted fromFlau Flau viaoll oll
ApriloNeil
1199 000d 500
Reposted fromteijakool teijakool viaoll oll
ApriloNeil
5215 0d7b 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa

May 11 2018

ApriloNeil
outdoors
Reposted fromDeva Deva viaagentX agentX

May 07 2018

ApriloNeil
ApriloNeil
ApriloNeil
Popatrzyła na zielone kopuły drzew, potem rzekła cicho:
- Długo będziesz czekał.
- Na miłość długo się czeka.
— Marek Hłasko - "Śliczna dziewczyna"
Reposted frommadialene madialene viahasandra hasandra
ApriloNeil
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaLazhward Lazhward
ApriloNeil
6117 1a82 500
Reposted fromPoranny Poranny viatwiggylaw twiggylaw
ApriloNeil
6244 73bc 500
Reposted fromseaweed seaweed viaamnis amnis
ApriloNeil
1753 1c92 500
Reposted fromwyczes wyczes viadiscort discort

May 04 2018

ApriloNeil

May 01 2018

ApriloNeil
4007 e262
Czy trzeba coś jeszcze dodawać?
Reposted fromperseweracje perseweracje via4777727772 4777727772
ApriloNeil
Co głowa, to rozum.
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa

April 27 2018

April 24 2018

ApriloNeil
Reposted fromkattrina kattrina viairmelin irmelin

April 23 2018

ApriloNeil
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza."
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl