Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2018

ApriloNeil
1171 795f
Reposted fromtichga tichga viaakukugrucha akukugrucha

March 13 2018

ApriloNeil
8753 164e
Reposted frombobix bobix viatfu tfu
ApriloNeil
1219 b69b
Reposted fromniewychowana niewychowana viairmelin irmelin
ApriloNeil

February 28 2018

ApriloNeil
5505 b806
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
0898 0b21 500

Cracow

Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viagdziejestola gdziejestola

February 19 2018

ApriloNeil

February 15 2018

ApriloNeil
W tym roku minie 8 lat odkąd mam zupę. 8 fucking years jakby to powiedzieli aktorzy w serialu. To jest już jak nałóg, jak rytuał, jak twoje małe miejsce na ziemi, które skrywa najprawdziwsze cząsteczki twojej duszy. Masz tu wszystko przez co przechodziłeś dorastając. Każdy post przesiąknięty jest twoimi nadziejami, obawami, smakiem kawy, czasami łez i jasnym światłem poranków. To tutaj skrywasz wszystkie odrzucenia, to tutaj przyznałeś się przed samym sobą, że kochałeś. To jak drzwi do tajemniczego ogrodu, który żyje. Każda strona ma swój puls przypominając ci być może o tym, o czym nie chciałeś już pamiętać, a czasami przypomina ci o tym co budziło cię do życia, a o czym już zapomniałeś. Czasami doprowadzi cię do depresji, a czasem będzie próbować cię z niej wyciągnąć. To twój mały horkruks, który nigdy nie może zniknąć. To tak jakby ktoś zabrał ci część twojego życia.
Reposted fromshineon shineon viairmelin irmelin
ApriloNeil
Męska duma i kobiecy foch - najczęstsze sposoby komplikowania najprostszych wspólnych problemów.
Reposted fromhasandra hasandra viairmelin irmelin

February 13 2018

ApriloNeil
4017 b009 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viadivi divi
ApriloNeil
5308 1561 500
Reposted fromonlyman onlyman viaoutofmyhead outofmyhead

February 05 2018

ApriloNeil
ApriloNeil
7343 d141 500

February 03 2018

ApriloNeil
ApriloNeil

January 31 2018

8668 d56d

b-a-d-n-e-s-s:

▫️▪️

Reposted fromcrosslab crosslab

January 30 2018

ApriloNeil
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
ApriloNeil
Wszystko może nas spotkać w życiu, przede wszystkim zaś nic.
— Michel Houellebecq
Reposted frommessinhead messinhead viaoutofmyhead outofmyhead

January 28 2018

ApriloNeil

January 22 2018

ApriloNeil
6871 710c 500
Reposted fromlegilimencja legilimencja viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl